• MB Projekt Maria Bałtakis
 • |
 • Instalacje Sanitarne

Dofinansowanie - Elektrownia wiatrowa

Dofinansowanie na przedsięwzięcie budowy Elektrowni wiatrowej 2013 !

Dofinansowanie

Najnowsze 2013

Chcesz zarabiać pieniądze? Nie ma nic lepszego, jak zainwestować w budowę swojej własnej elektrowni wiatrowej!

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stale rośnie. Pieniądze w unii się kończą. Jednak są szanse na dotacje.

Mówiąc o inwestowaniu w odnawialne źródla energii, największym zainteresowaniem cieszą się aktualnie elektrownie wiatrowe. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata utrzymają te tendencje. Banki dostrzegąjac potencjał w inwestowaniu w OZE coraz częściej oferują nam kredyty z dopłatą. Zresztą to świetna inwestycja na przyszłość. Wystarczy mieć trochę swojego kapitału, aby dostać kredyt. Wybuduj własną elektrownię wiatrową a Twoja inwestycja zacznie spłacać się sama! Banki wiedzą o tym, że to świetna inwestycja a przede wszystkim- bezpieczna, wiec konkurują przy tym między sobą, dzięki czemu możemy liczyć na to, że oferowane przez nie warunki okażą się atrakcyjne. Pełną listę banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy znaleźć na jego stronie internetowej.

Przykładowo Bank "X" (brak reklamy) w 2010 r. udzielił ponad 81 mln zł. pożyczek na ekologiczne inwestycje. Na budowę elektrowni wiatrowej można wziąć pożyczkę jeśli będzie ona wytwarzała moc powyżej 500 kW. Udział kredytu wynosi do 80% kosztu netto inwestycji. Jeżeli jednym ze źródeł finansowania są dotacje UE, udział ten może osiągnąć nawet 90%. Oczywiście inny jest okres kredytowania dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. To samo dotyczy okresu karencji w spłacie kapitału.

Jeśli chodzi o dofinansowanie małych indywidualnych projektów OZE dla osób fizycznych, warto zasięgnąć informacji w swoim urzędzie gminy bądź w jednym z szesnastu niezależnych od siebie funduszy wojewódzkich.

NFOSiGW finansuje budowy nowych przyłączy energetycznych do elektrowni wiatrowych. W ramach tzw. systemu zielonych inwestycji GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji) od listopada 2013 roku odbędą się nabory wniosków dotyczących projektu:

"Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

W tym przypadku dotacje są adresowane do producentów energii elektrycznej, operatorów sieci i inwestorów w farmy wiatrowe, a całkowita pula pieniężna zaplanowana na lata 2012-2015 może osiągnąć kwotę więcej niż 200 mln zł. Przykładowo na stronie NGOSiGW 24.01.2013 - pojawiła się lista rankingowa podstawowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Zawiera ona 24 przedsięwzięcia o łącznej kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 147,1 mln zł. Środki pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych (zgodnie z protokołem z Kioto) i przeznaczane są również na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych, elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę. Warunkiem otrzymania dotacji jest osiągnięcie minimalnej wartości projektu - inwestycji: 8 mln zł. Ci, którzy spełnią kryteria i otrzymają wsparcie, mogą liczyć na kwotę 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze zródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych. Według NFOSiGW w połowie roku można się też spodziewać uruchomienia nowej perspektywy finansowej tzw. funduszy norweskich. Wraz z tym przedsięwzięciem mają pojawić się kolejne okoliczności sprzyjąjace uzyskaniu dotacji na OZE.

Chcesz wybudować swoją elektrownie wiatrową?

Następne kroki

Jeśli jesteś zainteresowany(a) budową elektrowni wiatrowej, firma mb projekt przeprowadzi Cię przez cały proces.

Posiadamy bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania, aż po kompleksową realizację inwestycji budowy farm wiatrowych w Polsce. Nasza oferta obejmuje obsługę logistyczno-techniczną inwestycji na każdym z etapów jej realizacji, począwszy od wyboru najkorzystniejszej lokalizacji, poprzez pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, etap budowy, aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji elektrowni wiatrowej. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w branży energetyki odnawialnej w Kraju i na Świecie. Wyrózniamy się jakością oferowanych usług oraz szybkością ich wykonania. Gwarantujemy profesjonalizm i kompleksowość wykonywanych usług.

Kliknij tutaj, aby napisać do nas już dziś.

Korzyści budowy elektrowni wiatrowej w Polsce.

Korzyści - społeczne i gospodarcze:

 • Rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy Obecnie, w Europie sektor ten zapewnia ponad 150 tysięcy pełno-etatowych stanowisk pracy (średnio, piętnaście pełno-etatowych miejsc pracy przypada na 1 MW mocy zainstalowanej w ciągu roku). Według prognozy EWEA zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej w UE w 2020 roku wzrośnie do ponad 350 tysięcy miejsc pracy. W Polsce, w sektorze energetyki wiatrowej według szacunków PSEW z końcem 2008 roku zatrudnionych było ponad 2000 osób.
 • Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru.
 • Brak kosztów paliwa (zródło pozbawione ryzyka wahań cen paliw, pozwalające na wyeliminowanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę).
 • Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywizację regionów, w tym morskich.
 • Rozwój energetyki wiatrowej niesie również korzyści dla budżetu państwa - są to dochody z tytułu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach mechanizmów handlu emisjami.
 • Korzyścią dla gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od nieruchomości. Podatek nalicza się według 2% stawki od wartości części budowlanych, na którym znajduje się elektrownia wiatrowa.
 • Kolejna korzyść dla gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT. Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów rolników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego.
 • Kreowanie wzrostu gospodarczego.
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Rozwój nowych technologii i innowacji.
 • Dywersyfikacja źródeł energii i zmniejszenie uzależnienia od importu energii, w szczególności od importu surowców, a przez to wzrost bezpieczeństwa energetycznego.
 • Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne zródła.
 • Rozwój infrastruktury przesyłowej.
 • Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej.
 • Zmniejszenie kosztów i strat przesyłu poprzez przybliżenie wytwórcy do odbiorcy.
 • Elektrownie wiatrowe zajmują niewiele miejsca i mogą wspólistnieć z innymi rodzajami aktywności, takimi jak rolnictwo czy ogrodnictwo.
 • Możliwość szybkiej instalacji dużych mocy wytwórczych.
 • Wpływ na zrównoważony rozwój

Korzyści ekologiczne - energetyki wiatrowej:

 • Przyczynią się w znaczący sposób do poprawy czystości powietrza, a tym samym poprawy jakości klimatu, stanowiąc w ten sposób jedno z głównych narzędzi realizacji postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992r. i Protokołu z Kioto.
 • Przyczynią się w znaczący sposób do realizacji celów pakietu klimatyczno - energetycznego 3x20, zakąadającego do roku 2020: wzrost do 20% udziału energetyki odnawialnej w całkowitym bilansie energii, ograniczenie emisji CO2 o 20% oraz zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej.
 • Przyczynią się w znaczący sposób do osiągania celów Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992r. właśnie dzięki temu, że wpływa na poprawę jakości powietrza, ograniczanie degradacji siedlisk i ograniczanie zmian klimatycznych.
 • Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną - brak emisji gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów.
 • Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat w obiegu wody.
 • Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych.
 • Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie energetyki atomowej).
 • Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).
 • Wykorzystanie wiatru nie wymaga dużych powierzchni, elektrownie wiatrowe na lądzie mogą wspólistnieć z rolniczym wykorzystaniem gruntu, zajmując jedynie niewielką powierzchnię pod fundamenty urządzeń i drogi serwisowe.
 • Wykorzystanie technologii produkcji energii z wiatru powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy spośród znanych technologii.
 • Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji postanowień nowej dyrektywy 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Pytania odnośnie elektrowni wiatrowej

 1. Jaka jest odległość umieszczenia wiatraka od drogi?
 2. Czy turbiny wiatrowe są hałaśliwe?
 3. Jaki jest wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki?
 4. Czy elektrownie wiatrowe wpływają na krajobraz?
 5. Dlaczego wykorzystanie elektrowni wiatrowych zapobiega globalnemu ociepleniu?
 6. Czy budowa elektrowni wiatrowych wpływa na turystykę?
 7. Jak duża jest elektrownia wiatrowa?
 8. Z czego zbudowana jest turbina wiatrowa?
 9. Jak wytwarzana jest energia elektryczna z wiatru?
 10. Jak silny musi być wiatr, by turbiny wiatrowe generowały energię?
 11. Z jaką prędkością obraca się smigło turbiny wiatrowej?
 12. Ile miejsca potrzebne jest na posadowienie elektrowni wiatrowej?
 13. Co się dzieje, gdy wiatr przestaje wiać?
 14. Czy huraganowe wiatry powodują maksymalizacje produkcji energii z elektrowni wiatrowych?
 15. Ile energii produkować może jedna elektrownia wiatrowa?
 16. Czy rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia miejsc pracy?
 17. Czy Polska ma wystarczające warunki wiatrowe, by rozwijać wykorzystanie elektrowni wiatrowych do produkcji energii elektrycznej?
 18. Dlaczego należy rozwijać energetykę wiatrową?

1. Jaka jest odległość umieszczenia wiatraka od drogi?

Zgodnie z art. 43. ust. 1 ujednoliconej Ustawy o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pózn. zm.) (zobacz ) obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Lp Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowanym
1 Autostrada 30 m 50 m
2 Droga ekspresowa 20 m 40 m
3 Droga ogólnodostępna:    
a) krajowa    
b) wojewódzka, powiatowa    
c) gminna    
       

Art. 43 ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydana przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 43 ust. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.

Z uwagi na bezpieczeństwo zazwyczaj wiatraki sytuuje się w odleglości odpowiadającej co najmniej wysokości samego wiatraka.

2. Czy turbiny wiatrowe są hałaśliwe?

Elektrownia wiatrowa, jak każde urządzenie techniczne, emituje dźwięk. Prawidłowo zlokalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań służących ekranowaniu emisji dźwięku, nie są hałaśliwe.

Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów od domostw i zabudowań gospodarskich nie jest w ogóle słyszalna, z uwagi na to, że dźwięk emitowany przez obracające się śmigła, jest pochłaniany przez otoczenie (szum wiatru w drzewach i roślinach, tzw. "hałas otoczenia"). Uzyskanie zgody na realizację inwestycji wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań w zakresie emisji hałasu. Każdy realizowany projekt musi spełniać normy w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (zobacz[OM2] ). Średnio przyjąć można, że w odległości 350m od pracującej turbiny odbieramy dźwięk o natężeniu 40dB.

Porównanie emisji hałasu generowanego przez różne urządzenia w dB:

80 dB Ruch uliczny w miastach
60 dB Klimatyzacja
70 dB Hałaśliwa restauracja
115 dB Płaczące dziecko
70 dB Odkurzacz
78 dB Pralka

3. Jaki jest wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki?

Badania naukowe przeprowadzone na Świecie wskazują, że wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki zależy od zastosowanego typu urządzeń, ich wysokości, liczby, ustawienia względem siebie, ale w największym stopniu uzależniony jest od wyboru lokalizacji inwestycji.

Parki wiatrowe stanowią przeszkodę na trasie przelotu ptaków jednak jako obiekty o dużej wysokości, w dodatku poruszające się, są widoczne dla ptaków, które w większości przypadków z łatwością je omijają (dostosowują kurs przelotu lub jego pułap).

Kolizje ptaków z elektrowniami zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni na trasie głównych przelotów ptaków lub w miejscu, gdzie znajdują się ważne dla nich żerowiska. Pewne zagrożenie występować może także w trakcie nocnych przelotów i w warunkach złej widocznosci.

Pamiętać należy jednak, że większość migracji ptaków odbywa się na wysokościach znacznie przekraczających 150 m, czyli zdecydowanie ponad pracującymi elektrowniami wiatrowymi. Istotne jest, że wpływ energetyki wiatrowej na śmiertelność ptaków jest w porównaniu z innymi formami działalności ludzkiej niewielki.

Przyczyny śmierci ptaków na 10000 przypadków
Elektrownie wiatrowe
<1
Wieże telekomunikacyjne
250
Pestycydy
700
Pojazdy
700
Linie wysokiego napięcia
880
Inne formy działalności człowieka
1000
Koty
1000
Budynki
5500
Śmiertelność ptaków w USA - zbiorcze wyniki
Pojazdy
60 - 80 mln
Budynki//okna
98 - 980 mln
Linie energetyczne
174 mln
Wieże komunikacyjne
4 - 50 mln
Elektrownie wiatrowe
10 - 40 tyś

Proces uzgadniania lokalizacji parków wiatrowych w Polsce wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko (na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania) oraz raportu oddziaływania na potrzeby uzyskania decyzji srodowiskowej (decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.

4. Czy elektrownie wiatrowe wpływają na krajobraz?

Elektrownie wiatrowe jako urządzenia wysokie (do 150m), o kolorze kontrastowym w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi z różnymi formami jej użytkowania, w dodatku poruszające się, wpływają na krajobraz. W zależności od ukształtowania terenu i sposobu jego zagospodarowania, a także typu i liczby posadowionych w jednym miejscu urządzeń, parki wiatrowe mogą być widoczne nawet z dużych odległości.

Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest jednak bardziej złożona niż samo stwierdzenie, że są one widoczne. Rozważany jest także wpływ na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, który w dużej mierze jest sprawą subiektywnego postrzegania, zależny bowiem od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. Przez wiele osób turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, o prostym a jednocześnie wyrafinowanym kształcie.

Oceniając wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz, pamiętać należy, że alternatywą dla energii odnawialnej jest energia z konwencjonalnych źródeł, których wpływ na krajobraz jest nieporównywalnie większy.

5. Dlaczego wykorzystanie elektrowni wiatrowych zapobiega globalnemu ociepleniu?

Produkcja energii z elektrowni wiatrowych stanowi czyste, tzw. "zero-emisyjne" źródło generacji energii. Oznacza to, że przy produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe do atmosfery nie są emitowane gazy cieplarniane, które generowane są podczas spalania paliw kopalnych w konwencjonalnych źródłach generacji (elektrowniach i elektrociepłowniach).

W polskim systemie elektroenergetycznym produkcja 1 MWh energii w oparciu o węgiel kamienny powoduje emisję 0,9 t CO2, zaś w oparciu o węgiel brunatny 1,05 t CO2. Zastępowanie źródeł konwencjonalnych przez źródła energii odnawialnej pozwala więc na uniknięcie emisji dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

6. Czy budowa elektrowni wiatrowych wpływa na turystykę?

Doświadczenia gmin, na terenie których wybudowano w Polsce farmy wiatrowe (Wolin, Darlowo), dowodzą, że elektrownie wiatrowe pozytywnie wpływają na rozwój turystyki. Turbiny postrzegane są jako atrakcje turystyczne, a z czasem stają się lokalnymi symbolami.

Inwestycje budowy parków wiatrowych z reguły korzystnie wpływają na rozwój regionu, przyczyniając się do poprawy infrastruktury, a także promocji gminy jako przyjaznej środowisku. Środki uzyskane z tytułu podatków mogą być przeznaczane m.in.: na rozwój turystyki, projekty edukacyjne czy inne projekty ekologiczne, które przyciągać będą turystów do przyjazdu i wypoczynku na terenie gminy.

W wielu krajach europejskich w miejscu posadowienia turbin tworzone są centra edukacji ekologicznej, do których przyjeżdzają dzieci i młodzież.

7. Jak duża jest elektrownia wiatrowa?

Współczesna elektrownia wiatrowa wykorzystywana na lądzie składa sie z wieży o wysokości od 78 do 150 m oraz trzech łopat o długości ok. 40-45 m. A zatem turbina ze śmigłem w stanie wzniesienia ma łączną wysokość ok. 150 m. Dla porównania - wysokość Pałacu Kultury i Nauki bez iglicy wynosi 167 m (z iglicą 230 m).

8. Z czego zbudowana jest turbina wiatrowa?

Myśl konstruktorska zaowocowała wieloma modelami elektrowni wiatrowych. Ostatecznie, najbardziej rozpowszechniona stała się turbina o śmigle z trzema łopatami, posadowiona na wieży rurowej. Podstawowe elementy turbiny to wieża, gondola (serce elektrowni wiatrowej) oraz śmigło.

Najpopularniejsza konstrukcja wieży to rura wykonana ze stali, montowana z kilku segmentów. Wewnątrz niej biegnie instalacja elektryczna odprowadzająca wyprodukowaną energię oraz instalacja teletechniczna, dzięki której możliwe jest zdalne sterowanie pracą urządzenia. System zdalnej kontroli zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym parametrów maszyny, komunikację z masztami i podstacją elektryczną z centrali lub zdalnie za pomoca e-maila lub smsa.

Najczęściej spotykane śmigło składa się z trzech, obracających sie wokół własnej osi łopat. Serce elektrowni wiatrowej stanowi gondola, wewnątrz której znajduje się mechanizm odpowiadający za wytwarzanie energii oraz pracę całego urządzenia. Wał obrotowy, na którego końcu znajduje się śmigło, sprzężony jest z przekładnią, do której z drugiej strony przyłączony jest generator. W gondoli umieszczona jest również automatyka, której zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo pracy siłowni.

9. Jak wytwarzana jest energia elektryczna z wiatru?

Specjalna konstrukcja łopat powoduje, że masa powietrza przepływająca przez obszar śmigła wprawia śmigło w ruch obrotowy. Ilość obrotów śmigła uzależniona jest od prędkości wiatru oraz od wielkości turbiny. W przypadku największych turbin, mamy do czynienia z ilością obrotów na poziomie od 9 - 20 obr/min. Wał śmigła sprzężony jest z przekładnią, która zwielokrotnia ilość obrotów. Z drugiej strony przekładni, również za pośrednictwem wału, sprzężony jest generator, który generuje energię elektryczną. Energia wyprodukowana przez generator, po przetworzeniu przez układy automatyki, których zadaniem jest dostosowanie jakości energii do wymogów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dostarczana jest do sieci przesyłowych.

10. Jak silny musi być wiatr, by turbiny wiatrowe generowały energię?

Wymagana siła wiatru uzależniona jest od typu wybranego urządzenia, a wiec typu elektrowni wiatrowej. W przypadku małych elektrowni przydomowych, już prędkości bliskie zeru, powodują, że śmigło zaczyna się obracać. Jednak w przypadku dużych turbin przemysłowych, o mocach rzędu 2MW, wymagania te rosną. Wynika to z prostej zależności. Aby ruszyć śmigło o masie około 20 ton, potrzebna jest większa energia. Najczęściej spotykaną prędkością graniczną, powyżej której śmigła tych elektrowni zaczynają się obracać, to 3-4 m/s. Od tej prędkości do prędkości około 25 m/s elektrownia wiatrowa generuje energię elektryczną. W przypadku prędkości powyżej 25 m/s (co jest równoważne z prędkością 90 km/h), elektrownia przechodzi w tryb pracy bezpiecznej, podczas której nie generuje energii elektrycznej.

11. Z jaką prędkością obraca się śmigło turbiny wiatrowej?

W przypadku elektrowni wiatrowych dużych mocy, śmigło obraca się z prędkością od 9 - 20 obr/min. Dla przykładu, przy prędkości wiatru 6 m/s, średniej gęstości powietrza 1,225 kg/m3, przez śmigło o średnicy 80 metrów, w ciągu 1 sekundy, przepływa powietrze o masie blisko 37 ton. Dla tego samego śmigła przy maksymalnej prędkości obrotowej, koncówka śmigła porusza się z prędkością 300 km/h.

12. Ile miejsca potrzebne jest na posadowienie elektrowni wiatrowej?

Elektrownia wiatrowa zajmuje powierzchnię około 20 m2. Wynika to z faktu, iz fundament, do którego przytwierdzona jest elektrownia wiatrowa, umieszczony jest poniżej 1 metra pod powierzchnią ziemi. Średnica samego fundamentu sięga 25 metrów. Taka technologia posadowienia wynika z dwóch założeń, tj. lepszej stabilności elektrowni wiatrowej oraz minimalizacji wpływu na dotychczasowe użytkowanie gruntów, na których została ona posadowiona. Dzięki przyjętej technologii, elektrownie wiatrowe bardzo dobrze współgrają z prowadzeniem upraw rolnych i dlatego też na gruntach uprawnych najczęściej są lokowane.

13. Co się dzieje, gdy wiatr przestaje wiać?

Elektrownie wiatrowe są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Dzięki temu prowadzą ciągły pomiar prędkości i kierunku wiatru, aby jak najlepiej wykorzystywać panujące w danej chwili warunki wietrzne. W sytuacjach, gdy wiatr przestaje wiać, elektrownia wiatrowa przechodzi w stan czuwania, kiedy to nie produkuje energii, a jedynie monitoruje panujące w danej chwili warunki wiatrowe. W momencie, gdy siła wiatru wzrasta do minimalnej wymaganej do uruchomienia pracy turbiny, elektrownia wznawia prace i rozpoczyna produkcję energii elektrycznej.

14. Czy huraganowe wiatry powodują maksymalizację produkcji energii z elektrowni wiatrowych?

Huraganowe wiatry nie przyczyniają się do wzrostu produkcji energii z elektrowni wiatrowych. Przy bardzo dużych prędkościach wiatru turbiny są bowiem wyłączane ze względów bezpieczeństwa.

Każdy typ siłowni wiatrowej ma zdefiniowaną tzw. krzywą mocy, czyli zależność, która informuje, jaka ilość energii zostanie wyprodukowana przez siłownie przy określonej prędkości wiatru. Zakres prędkości wiatru, przy których turbina jest wprawiona w ruch, produkując jednocześnie energię elektryczną, to dla urządzeń dużej mocy zazwyczaj od 3 [m/s] do 25 [m/s]. Przy prędkościach wiatru poniżej 3 [m/s] siłownia nie pracuje, zaś przy prędkościach powyżej 25 [m/s] turbina jest zatrzymywana.

Każda krzywa mocy ma również zadaną optymalną prędkość wiatru (ok. 12-14m/s, przy której produkuje maksymalną ilość energii i nawet wzrost prędkości wiatru nie powoduje wzrostu produkcji. Tak więc o wiele korzystniejsze dla energetyki wiatrowej są silne i stałe wiatry, aniżeli burzliwie zmieniające się warunki wiatrowe.

15. Ile energii produkować może jedna elektrownia wiatrowa?

Ilość energii, jaką może wyprodukować elektrownia wiatrowa zależy od typu i mocy zastosowanej turbiny oraz od warunków wiatrowych panujących na terenie lokalizacji.

Polska jest krajem o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Wynikiem tego są różne warunki wietrzności w poszczególnych częściach kraju, od których uzależniona jest produkcja energii z elektrowni wiatrowych. Przyjmuje się, że na terenie Polski opłacalna, a zarazem osiągalna, efektywność pracy elektrowni wiatrowych kształtuje się w granicach od 25% do 40%.

Dla przykładu turbina o mocy 2MW produkować będzie okolo 4,4 GWh/rok dla 25% efektywności i 7 GWh/rok dla 40% efektywności pracy.

16. Czy rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia miejsc pracy?

Rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w wielu sektorach, w szczególnosci w firmach zajmujących się:

 • produkcją elektrowni wiatrowych, podzespołów i komponentów (konstrukcje wież, gondoli oraz piast wirników, generatory, transformatory, układy regulacji, przekładnie, wały, sprzęgła, hamulce, łożyska, systemy hydrauliczne i pneumatyczne, łopaty (śmigła), układy automatyki i sterowania),
 • developingiem projektów oraz inwestowaniem w energetykę wiatrową,
 • świadczeniem usług dla sektora, tj.: firmach projektowych (budowlanych, geodezyjnych, energetycznych, kartograficznych, geologicznych); wykonujących ekspertyzy (środowiskowe i energetyczne); firmach budowlanych, zajmujących się podwykonawstwem prac energetycznych; transportowych; zaopatrzeniowych; firmach wykonujących systemy telekomunikacyjne i informatyczne, a także zajmujących się administracją, ubezpieczeniami, usługami finansowymi, doradztwem podatkowym, ect.

17. Czy Polska ma wystarczające warunki wiatrowe, by rozwijaą wykorzystanie elektrowni wiatrowych do produkcji energii elektrycznej?

Warunki wiatrowe panujące w Polsce są zbliżone do tych występujących na terenie Niemiec, a więc kraju, który jest liderem w zakresie wykorzystania energetyki wiatrowej.

Niestety Polska nie dysponuje szczegółowym atlasem wiatru, a pomiary parametrów wiatru na potrzeby energetyki wiatrowej (kierunek i predkość) przeprowadzone zostały do tej pory w niewielu miejscach w kraju. Jednakże wyniki i analizy dostępnych danych pomiarowych wskazują, iż korzystne warunki wiatrowe panują na powierzchni prawie 2/3 terytorium Polski. Jest to nie tylko pas nadmorski, ale również województwo warminsko - mazurskie, podkarpackie czy podlaskie.

Należy jednak pamiętać, iż by móc jednoznacznie ocenić atrakcyjność wybranej lokalizacji pod kątem zasobów wiatru obligatoryjne jest przeprowadzenie pomiarów wiatru na terenie, na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej.

18. Dlaczego należy rozwijać energetykę wiatrową?

Energetyka wiatrowa pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Do najważniejszych korzyści ekologicznych płynących z wykorzystania elektrowni wiatrowych zaliczyć należy:

 • I. Redukcje emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu;
 • II. Poprawę jakości powietrza, poprzez uniknięcie emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery;
 • III. Brak powstawania odpadów stałych, gazowych, odorów i ścieków, brak zanieczyszczenia wód i gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które mają miejsce przy produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach;
 • IV. Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, jego wykorzystanie pozwala na oszczędność ograniczonych zasobów paliw kopalnych;
 • V. Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie energetyki atomowej);
 • VI. Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).
MASZ PYTANIE?
Należy wypełnić pole Podaj imię
Należy wypełnić pole Proszę podać poprawny
    
KONTAKT
BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
MB PROJEKT MARIA BAŁTAKIS

ul. Prądzyńskiego 67/7
58-105 Świdnica
woj. dolnośląskie

Kom.: 665 568 800

email:
info@mb-projekt.net
http://www.mb-projekt.net

NIP:
884-247-29-27
REGON: 021870992